henry

謎米經濟金融專頁責任編輯

立法會最近開始恢復二讀財政預算案。財政預算案年年有,本來無乜出奇,奇就奇在泛民竟與建制派聯手合作,企圖阻止進步民主派三位議員的拉布行動。

泛民因乜要同建制派合作阻止拉布?係因為預算案有好多利民同紓困措施,拉布會阻礙基層受惠?

我哋又即管重溫一下預算案有幾利民,有幾紓困。

根據預算案,財爺呢次有六大「紓解民困」措施:1) 寬減75%薪俸稅和個人入息稅,上限2萬;2) 寬減75%利得稅,上限2萬;3) 寬免首兩季差餉,上限$2,500;4) 綜援、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼額外發放2個月津貼;5) 公屋免租1個月;6) 子女基本免稅額由7萬增至10萬。

唔需要好高智慧,都知道呢六粒糖其實只有第4粒(綜援、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼額外發放2個月津貼)同第5粒(公屋免租1個月)惠及基層,其餘都係中上產先至可以受惠。咁究竟有錢人粒糖同窮人粒糖可以差幾多?

謎米經濟金融編輯部就利用政府統計處數據幫大家算一算帳。由於數據所限,我哋並無計利得稅寬減同額外長者及傷殘津貼。我哋根據家庭收入將全港家庭分為10級,第1級為「赤貧戶」,第10級為「鉅富戶」,有幾點可以留意:

第一, 綜援額外發放係可以令基層受惠。赤貧戶比其他無咁窮嘅家庭粒糖要大少少。根據我哋計算,赤貧戶粒糖大約有$4,000,比次窮嘅貧窮戶要多$1,500左右。

第二, 雖然話綜援額外發放呢粒糖可以令部分基層受惠,但係其實中上產嗰粒糖大好多好多。根據我哋計算,家庭收入最高嗰三級富戶都可以差不多「舔盡」上限2萬嘅薪俸稅或個人入息稅寬減,加埋其他派糖措施,佢哋粒糖都多於2萬5,比赤貧戶嗰粒要大差不多7倍!

第三, 如果我哋將派糖嘅錢(不計利得稅寬減同長者以及傷殘津貼額外發放,派糖總值約為300億)平均分俾全港成年人,咁各組別家庭所得就會平均好多。雖然收入較低嘅家庭所得仍然會略少,但呢個係由於貧窮家庭嘅成年人數較少之故。

粒糖得咁大,分多啲俾有錢人就少啲俾窮人,而家派糖分佈係「利民紓困」定「錦上添花」? 謎米經濟金融編輯部希望一眾立法會議員要睇清睇楚。

 

相關文章:

派糖邊個最開心?

派糖邊個最開心?

Share On
Dislike
0

發表評論